KarenTerry 5

Username:KarenTerry
Link:/people/288/
Homepage: Anti-moliminous
Country: United States of America
Joined: 2010-02-04 23:25 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (19)

Cogito ergo sum Reisu Ei geki, mo ei kutu.
Farewell Reisu Okiaku
Greeting Reisu Paxido
I can eat glass Reisu Ei liamu faiju. E kuhiiya ei.
Genesis 11:1 Reisu 1. Ya lona aa neinala isu a ya ootai.
Genesis 11:2 Reisu 2. Ya e daxila ru goxu, kata esa jotola bi oto, esa heitila junasa po *Shinar*; ya esa omagila levo.
Genesis 11:3 Reisu 3. Ya esa neinala lo enosairifu, yata, eka eisa leika koposa, ya kusi batei esa. Ya esa mainola dorixusu lo kopo, ya savi lo suko.
Genesis 11:4 Reisu 4. Ya esa neinala, yata, eka eisa leika diko ya onapiru yuba, eno leka eno mivuti lo kaisa; ya eka eisa leika oo einosa, ro eisa mitotilari re lona aa.
Genesis 11:5 Reisu 5. Ya *LORD* daxila yu ra oki dikoru ya onapiru yuba, evo gatisa fe emodosa leikala.
Genesis 11:6 Reisu 6. Ya *LORD* neinala, Oki, emodorusa kuala a, ya esa maino isa a; ya eru esa paba ra paku: ya zehe sihukagori kataru bi esa, evo esa gekidula ra paku.
Genesis 11:7 Reisu 7. Yata, eka eisa yata yu, ya levo juado isa esano, evo esa muzozo esainorifu neina.
Genesis 11:8 Reisu 8. Mo *LORD* totila esa ra lona aa: ya esa tazala ra leika diko.
Genesis 11:9 Reisu 9. Mo e kikila *Babel*; hai *LORD* juadola isa fe lona aa: ya ba katave *LORD* kitotila esa ra lona aa.
CIV IV: Order 1 Reisu Yata!
CIV IV: Order 6 Reisu Aku hata.
CIV IV: Order 7 Reisu Eisa daxinu,
CIV IV: Select 2 Reisu Neina ei ru paku evo.
CIV IV: Select 6 Reisu Nei?
CIV IV: Select 8 Reisu Ei fahei kei?

Badges (5)