iewi 3

Username:iewi
Link:/people/605/
Country: United States of America
L1/First language: English
Joined: 2013-06-05 19:35 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (17)

All your demands Jumban Ṅàpà vahanyo byí zron'gi.
Berlitzism City Speech Ḷtł tšaphah? Guh, ḷtr rrhihptö.
Farewell Tolvian cau $
Greeting City Speech Gorami nuñàte
Greeting Jumban ai $, ngladacy byí vù
Greeting Tolvian saluta $
On knowing and not knowing Jumban Prí há i sebó da i sebó ḍa i sebó. Prí denó nkosam. Là mukcáka há. Prí há i sebó da sebó ḍa i sebó. Prí nghahó posearṡe. Là tabáka há. Prí há sebó da i sebó ḍa sebó. Prí goló lroudnyoṡe. Là ḍyòkáka há. Prí há sebó da sebó ḍa sebó. Prí denó láfafom. Là kensyináka há.
We are humans Meletsian Ingh aïrsoanwe hyê tṣevalem arta.
You keep using that word... Tolvian Ngosolollu ngopokhallu kuvituhoa. Epezhullu riezellu hahhe ngopezhullu rieze.
Genesis 11:1 Jumban 1. Wa u ndo ṅàpà forasó nabó n'goco wa forasó nabó forepyí.
Genesis 11:2 Jumban 2. Wa domyasó, genè òurjuzyasónyéa umy kyreséṡe jau, genè ghozasó horṭi myérṡe Syinarṡe srì; wa genè juzyasó uvirí ḍa ìo.
CIV IV: Select 2 Jumban Là foráka kado làrat kò vù.
Yesterday's boys City Speech Ranegunolš, qihtthebhuł jirami, Karlo Džehko-rhȍ.
Olivia City Speech Alivihö
1HGT: future Jumban Ak lèusi prí èdè vù.
1HGT: negative #3 City Speech Hih kho ažde ahplö Džannok.
1HGT: negative #3 Spanish No doy la manzana a John.

Badges (5)