Testblahblahana 3

Username:Testblahblahana
Link:/people/686/
Joined: 2013-12-20 23:52 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (22)

Farewell Satang yati kiyang ni yava vuyang mumangi ngas
Greeting Satang vuyang samas vau, $
On knowing and not knowing Satang tiyang niti sinatiyanay tiyang rang sinatiyanay tiyang ni sinatiyanay tiyang tiyang sa atiyang nasivang vuyang ti tiyang niti sinatiyanay tiyang rang sinatiya tiyang ni sinatiyanay tiyang tiyang sa yanasangayang vuranivang vuyang sinatiyani ti tiyang niti sinatiya tiyang rang sinatiyanay tiyang ni sinatiya tiyang sututi tiyang yamuvang vuyang ti tiyang niti sinatiya tiyang rang sinatiya tiyang ni sinatiya tiyang tiyang sa yukitung tinatavang vuyang ti
Emma Satang Ama
Jacob Satang Yakapa
James Satang Yamas
Leon Satang Riyan
Mary Satang Mari
Mia Satang Miya
Oliver Satang Arivara
Olivia Satang Ariviya
1HGT: #1 Satang marayang sa vangi
1HGT: #2 Satang tiyang sa marayang Yanas
1HGT: #3 Satang vurani kiyang mara Yan
1HGT: #4 Satang vurani kiyayang mara ti
1HGT: #5 Satang vurani tiyang ti Yan
1HGT: #6 Satang vurani tiyang ti ti
1HGT: future Satang vuranimas tiyang ti ti
1HGT: neative #1 Satang marayang sanay vangi
1HGT: negative #3 Satang vuraninay kiyang mara Yan
1HGT: past Satang vuranimas tiyang ti Yan
1HGT: want Satang yati kiyang ni vurani kiyang ti ti

Badges (3)