Translation of "Genesis 11:6" (Babel-text)

Share & Bookmark
Original: 6. And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
Translation:
Orm murozośorf tjahweh šam huz môśisfat smer orm mośuśorof tefješamûk ut orm meśimjaszimje orm mośugâjšuhfzo kîtî kmâćêrîk âs sja môśigajzôifćam kmaszimjeik ûrt.
Interlinear:
[orm
/orm
Orm
And
muɾoðoʑorɸ
muroθoɕorɸ
mu-ro-zo-śorf
PROX-SGV-[IND]PST-[IPFV]speak
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
çam
çam
šam
saying
huθ
xuθ
huz
behold!
mɤʑisɸat
mɤɕisɸat
mô-śi-sfat
OBV-PL-[IND-PRS-IPFV]cohere
smer
smer
smer
PL.human[NOM]
orm
orm
orm
and
moʑuʑoɾoɸ
moɕuɕoroɸ
mo-śu-śorof
OBV-PL-[IND-PRS-IPFV]speak_language
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
ut
ut
ut
one
orm
orm
orm
and
meʑimjasθimje
meɕimjasθimje
me-śi-mja-szimje
OBV-PL-[IND-PRS]INCH-do_this
orm
orm
orm
and
moʑuŋɶjʝuxɸθo
moɕuŋɶjçuxɸθo
mo-śu-gâj-šuh-fzo
OBV-PL-SJV-FUT-[IPFV]be_permitted
kʷydʷy
kyty
kîtî
at_time.PROX
kmɶɟʷøɾyk
kmɶcøryk
kmâ-ćêr-îk
INF-[PRS-IPFV]act-ACC
ɶs
ɶs
âs
any
sja
sja
sja
such_that
mɤʑiŋajðɤiɸcam
mɤɕiŋajθɤiɸcam
mô-śi-gaj-zô-if-ćam
OBV-PL-SJV-PST-PFV-think
kmasθimjeik
kmasθimjeik
kma-szimje-ik
INF-[PRS-IPFV]do_this-ACC
ɯrt]
ɯrt/
ûrt.
clause_end

'And Yahweh spoke, saying, "Behold, the humans are one, and they speak one language, and they begin doing this, and they would now be permitted any act that they would have thought to do.'