Translation of "Genesis 11:9" (Babel-text)

Share & Bookmark
Original: 9. Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.
Translation:
Môrônûjpaper ńoj fot tohnojmu ńug mûrezôifûrhaûn hro tjahweh tefješamûk êrzmî shîzîń orm murozoufurâfkâr umomon hrouz go śejtraôk êrzmî shîzîń, tjahweh hnujuk.
Interlinear:
[mɤɾɤnɯjbaber
/mɤrɤnɯjpaper
Mo-ro-nuj-paper
OBV-SGV-[IND-PRS-IPFV]be-Babel
ɲoj
ɲoj
ńoj
from_cause.OBV
ɸot
ɸot
fot
[TRN]name[NOM]
tʷoɣnojmu
toxnojmu
to-hnoj-mu
SGV-OBV-GEN
ɲuŋ
ɲuŋ
ńug
because
mɯɾeðɤiβɯrɣaɯn
mɯreθɤiɸɯrxaɯn
mû-re-zô-if-ûr-haûn
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-CAUS-be_chaotic
hro
xro
hro
there
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
orm
orm
orm
and
muɾoðouβuɾɶɸkʷɶr
muroθouɸurɶɸkɶr
mu-ro-zo-uf-ur-âfkâr
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-CAUS-diffuse
umomon
umomon
um-omon
in_manner-be_far
hrouθ
xrouθ
hrouz
thence
ŋo
ŋo
go
at
ɕejdraɤk
ɕejtraɤk
śejtra-ôk
[TRN]land-DAT
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
xnuɥuk]
xnujuk/
hnuj-uk.
PL.OBV-ACC

'Therefore its name is Babel, for Yahweh made chaotic there the language of the whole Earth, and Yahweh scattered them afar thence on the lands of the whole Earth.'