Translation of "Happy birthday" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: Happy birthday!
Translation:
Kessödenna honna!
Interlinear:
Kessödenna honna!
Birthday   happy!