Existing translations to Jumban

Translation Original Jumban Interlinear? Translator
All your demands
All your demands will be met.
Ṅàpà vahanyo byí zron'gi.
Yes Anonymous
Greeting
hello $
ai $, ngladacy byí vù
Yes Anonymous
On knowing and not knowing
He who knows not and knows not he knows not He is a fool. Shun him. He who knows not and knows he knows not He is a student. Teach him. He who knows and knows not he knows He is asleep. Wake him. He who knows and knows he knows He is wise. Follow him.
Prí há i sebó da i sebó ḍa i sebó. Prí denó nkosam. Là mukcáka há. Prí há i sebó da sebó ḍa i sebó. Prí nghahó posearṡe. Là tabáka há. Prí há sebó da i sebó ḍa sebó. Prí goló lroudnyoṡe. Là ḍyòkáka há. Prí há sebó da sebó ḍa sebó. Prí denó láfafom. Là kensyináka há.
Yes Anonymous
Genesis 11:1
1. And the whole earth was of one language, and of one speech.
1. Wa u ndo ṅàpà forasó nabó n'goco wa forasó nabó forepyí.
Yes Anonymous
Genesis 11:2
2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
2. Wa domyasó, genè òurjuzyasónyéa umy kyreséṡe jau, genè ghozasó horṭi myérṡe Syinarṡe srì; wa genè juzyasó uvirí ḍa ìo.
Yes Anonymous
CIV IV: Select 2
Tell me what to do.
Là foráka kado làrat kò vù.
Yes Anonymous
1HGT: future
She will give it to him.
Ak lèusi prí èdè vù.
Yes Anonymous