Translation of "Pity" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: Let him be pitied, who thinks there is only one way to make a language.
Translation:
Hā abıás vó trôg stíevà ne nai vid kêm ýšè ŋídâ réħàver gávthè.
Interlinear:
VOC
abıás
pity
DAT
trôg
REL_NSPEC
stíevà
think-ACT.PRES.3SG.M
ne
COMP
nai
INS
vid
only
kêm
one
ýšè
color
ŋídâ
ably
réħàver
make-PASS.PRES.3SG.F
gávthè.
language-SG.INDEF