Translation of "The Tower of Babel" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
Translation:
Orm murozośorof tohumâ shîzîń tefješamûk ut orm ćńośorof tetmašah ut. Orm mizeifšite ńâpot môśûkmazôhajćûrôk, îz ôsthrasôk, môśikmazômjanahwe gwami go tśejtraôk śinarmi, orm mośuzosuz hro. Orm mośuzośorf ôst tosmorok, tosmor šam ajtô ehûśiejiftak âzêćik orm ćńeûrhraj îmzîń hnojuk am orm meśizetiś âzêćik oš kopok, šêjîk oš nûstfûsôk. Orm mośuzośorf šam ajtô ehûśiejiftak hešek tekratûk terańûk sja murešihćîn estit ajzôk, ort thumi ûrt orm ehûśiejifjat hešek tfotuk pfâ ehuśîkzugâjšîhîfâfkâr umomon go śejtraôk êrzmî shîzîń, am. Orm mirezeifhej ôstug tjahweh pfâ miregajšišôm tekratûk terańûk sje môśizôiftak hit smermi ûrt. Orm murozośorf tjahweh šam huz môśisfat smer orm mośuśorof tefješamûk ut orm meśimjaszimje orm mośugâjšuhfzo kîtî kmâćêrîk âs sja môśigajzôifćam kmaszimjeik ûrt. Ajtô, areejifhej ôstug orm ćńeûrhaûn hro tefješamûk hnujmu pfâ môśikzûgajšihćakaj ôst tosmorok, tosmor tmašûk am. Murozoufurâfkâr umomon hrouz go śejtraôk êrzmî shîzîń, ńun tjahweh hnujuk orm môśizôkôftak tekratûk. Môrônûjpaper ńoj fot tohnojmu ńug mûrezôifûrhaûn hro tjahweh tefješamûk êrzmî shîzîń orm murozoufurâfkâr umomon hrouz go śejtraôk êrzmî shîzîń, tjahweh hnujuk.
Interlinear:
[orm
/orm
Orm
And
muɾoðoʑoɾoɸ
muroθoɕoroɸ
mu-ro-zo-śorof
PROX-SGV-[IND]PST-[IPFV]speak_language
tʷoɣumɶ
toxumɶ
t-ohumâ
SGV-planet[NOM]
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-be_whole
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
ut
ut
ut
one
orm
orm
orm
and
cɲoʑoɾoɸ
cɲoɕoroɸ
ćńo-śorof
PROX.SGV.IND.PST.IPFV-speak_language
tedmaʝax
tetmaçax
te-tmaš-ah
SGV-tongue-INS
ut
ut
ut.
one.
orm
orm
Orm
And
miðeʔiɸçide
miθeiɸçite
mi-ze-if-šite
PROX-[TRN-IND]PST-PFV-befall
ɲɶbʷot
ɲɶpot
ńâpot
during
mɤʑɯgmaðɤɣajɟɯɾɤk
mɤɕɯkmaθɤxajcɯrɤk
mô-śû-kma-zô-hajćûr-ôk,
OBV-PL-INF-PST-[IPFV]journey-DAT
îz
from
ɤsthrazɤk
ɤstxrasɤk
ôsthras-ôk,
east-DAT
mɤʑigmaðɤmjanaɣwe
mɤɕikmaθɤmjanaxwe
mô-śi-kma-zô-mja-nahwe
OBV-PL-INF-PST-INCH-know_about
ŋwami
ŋwami
gwa-mi
plain-GEN
ŋo
ŋo
go
at
tɕejdraʔɤk
tɕejtraɤk
t-śejtra-ôk
SGV-land-DAT
ɕinarmi
ɕinarmi
śinar-mi,
Shinar-GEN
orm
orm
orm
and
moʑuðozuθ
moɕuθosuθ
mo-śu-zo-suz
OBV-PL-[IND]PST-[IPFV]dwell
hro
xro
hro.
at_place.OBV.
Orm
orm
Orm
And
moʑuðoʑorɸ
moɕuθoɕorɸ
mo-śu-zo-śorf
OBV-PL-[IND]PST-[IPFV]speak
ɤst
ɤst
ôst
to
tʷozmoɾok
tosmorok
to-smor-ok
SGV-human-DAT
tʷozmor
tosmor
to-smor
SGV-human[NOM]
çam
çam
šam
saying
ajdɤ
ajtɤ
ajtô
come!
eɣɯʑiʔejiɸtak
exɯɕiejiɸtak
ehû-śi-ej-if-tak
IN-PL-IMP-[PRS]PFV-make
ɶðøɟik
ɶzøcik
âzêć-ik
[TRN]brick-ACC
orm
orm
orm
and
cɲeʔɯrɣraj
cɲeɯrxraj
ćńe-ûr-hraj
IN.PL.IMP.PRS.PFV-CAU-burn
ymðyɲ
ymθyɲ
îm-zîń
in_manner-be_whole
xnoɥuk
xnojuk
hnoj-uk
OBV-ACC
am
am
am
quote_end
orm
orm
orm
and
meʑiðediɕ
meɕiθetiɕ
me-śi-ze-tiś
OBV-PL-[IND]PST-[IPFV]use
ɶðøɟik
ɶzøcik
âzêć-ik
brick-ACC
as
kʷobʷok
kopok
kop-ok
rock-DAT
çøɥyk
çøjyk
šêj-îk
mud-ACC
as
nɯstɸɯzɤk
nɯstɸɯsɤk
nûstfûs-ôk.
mortar-DAT.
orm
orm
Orm
And
moʑuðoʑorɸ
moɕuθoɕorɸ
mo-śu-zo-śorf
OBV-PL-[IND]PST-[IPFV]speak
çam
çam
šam
saying
ajdɤ
ajtɤ
ajtô
come!
eɣɯʑiʔejiɸtak
exɯɕiejiɸtak
ehû-śi-ej-if-tak
IN-PL-IMP-[PRS]PFV-make
heʝek
xeçek
heš-ek
PL.IN-DAT
tegradɯk
tekratɯk
te-krat-ûk
SGV-city-ACC
teɾaɲɯk
teraɲɯk
t-erań-ûk
SGV-tower-ACC
sja
sja
sja
such_that
muɾeʝixcʷyn
mureçixcyn
mu-re-ših-ćîn
PROX-SGV-[IND]FUT-[IPFV]extend
estit
estit
estit
up_to
ajðɤk
ajθɤk
ajz-ôk,
[TRN]sky-DAT
ort
ort
ort
[TRN]top[NOM]
thumi
txumi
t-hu-mi
SGV-PROX-GEN
ɯrt
ɯrt
ûrt
clause_end
orm
orm
orm
and
eɣɯʑiʔejiβjat
exɯɕiejiɸjat
ehû-śi-ej-i-fjat
IN-PL-IMP-[PRS]PFV-create
heʝek
xeçek
heš-ek
PL.IN-DAT
tɸodʷuk
tɸotuk
t-fot-uk
SGV-name-ACC
pɸɶ
pɸɶ
pfâ
for_purpose
eɣuʑykθuŋɶjʝyɣyβɶɸkʷɶr
exuɕykθuŋɶjçyxyɸɶɸkɶr
ehu-śî-kzu-gâj-šîh-îf-âfkâr
IN-PL-NEG-SJV-FUT-PFV-diffuse
umomon
umomon
um-omon
in_manner-be_far
ŋo
ŋo
go
at
ɕejdraʔɤk
ɕejtraɤk
śejtra-ôk
[TRN]land-DAT
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń,
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
am
am
am.
quote_end.
orm
orm
Orm
And
miɾeðeʔiɸhej
mireθeiɸxej
mi-re-ze-if-hej
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-move
ɤstʷuŋ
ɤstuŋ
ôstug
downward
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
pɸɶ
pɸɶ
pfâ
for_purpose
miɾeŋajʝiʝɤm
mireŋajçiçɤm
mi-re-gaj-ši-šôm
PROX-SGV-SJV-FUT-[IPFV]see
tegradɯk
tekratɯk
te-krat-ûk
SGV-city-ACC
teɾaɲɯk
teraɲɯk
t-erań-ûk
SGV-tower-ACC
sje
sje
sje
such_that_all
mɤʑiðɤʔiɸtak
mɤɕiθɤiɸtak
mô-śi-zô-if-tak
OBV-PL-[IND]PST-PFV-make
hit
xit
hit
PL.offspring[NOM]
smermi
smermi
smer-mi
PL.human-GEN
ɯrt
ɯrt
ûrt.
clause_end.
orm
orm
Orm
And
muɾoðoʑorɸ
muroθoɕorɸ
mu-ro-zo-śorf
PROX-SGV-[IND]PST-[IPFV]speak
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
çam
çam
šam
saying
huθ
xuθ
huz
behold!
mɤʑisɸat
mɤɕisɸat
mô-śi-sfat
OBV-PL-[IND-PRS-IPFV]cohere
smer
smer
smer
PL.human[NOM]
orm
orm
orm
and
moʑuʑoɾoɸ
moɕuɕoroɸ
mo-śu-śorof
OBV-PL-[IND-PRS-IPFV]speak_language
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
ut
ut
ut
one
orm
orm
orm
and
meʑimjasθimje
meɕimjasθimje
me-śi-mja-szimje
OBV-PL-[IND-PRS]INCH-do_this
orm
orm
orm
and
moʑuŋɶjʝuxɸθo
moɕuŋɶjçuxɸθo
mo-śu-gâj-šuh-fzo
OBV-PL-SJV-FUT-[IPFV]be_permitted
kʷydʷy
kyty
kîtî
at_time.PROX
kmɶɟʷøɾyk
kmɶcøryk
kmâ-ćêr-îk
INF-[PRS-IPFV]act-ACC
ɶs
ɶs
âs
any
sja
sja
sja
such_that
mɤʑiŋajðɤʔiɸcam
mɤɕiŋajθɤiɸcam
mô-śi-gaj-zô-if-ćam
OBV-PL-SJV-PST-PFV-think
kmasθimjeʔik
kmasθimjeik
kma-szimje-ik
INF-[PRS-IPFV]do_this-ACC
ɯrt
ɯrt
ûrt.
clause_end.
ajdɤ
ajtɤ
Ajtô,
Come!
aɾeʔejiɸhej
areejiɸxej
a-re-ej-if-hej
EX-SGV-IMP-[PRS]IPFV-move
ɤstʷuŋ
ɤstuŋ
ôstug
downward
orm
orm
orm
and
cɲeʔɯrɣaʔɯn
cɲeɯrxaɯn
ćńe-ûr-haûn
EX.SGV.IMP.PRS.IPFV-CAU-be_chaotic
hro
xro
hro
there
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
xnujmu
xnujmu
hnuj-mu
PL.OBV-GEN
pɸɶ
pɸɶ
pfâ
for_purpose
mɤʑikθɯŋajʝixcagaj
mɤɕikθɯŋajçixcakaj
mô-śi-kzû-gaj-ših-ćakaj
OBV-PL-NEG-SJV-FUT-[IPFV]understand
ɤst
ɤst
ôst
to
tʷozmoɾok
tosmorok
to-smor-ok,
SGV-human-DAT
tʷozmor
tosmor
to-smor
SGV-human[NOM]
tmaʝɯk
tmaçɯk
tmaš-ûk
[TRN]tongue-ACC
am
am
am.
quote_end.
muɾoðoʔuβuɾɶɸkʷɶr
muroθouɸurɶɸkɶr
Mu-ro-zo-uf-ur-âfkâr
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-CAUS-diffuse
umomon
umomon
um-omon
in_manner-be_far
hroʔuθ
xrouθ
hrouz
thence
ŋo
ŋo
go
at
ɕejdraʔɤk
ɕejtraɤk
śejtra-ôk
[TRN]land-DAT
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
ɲun
ɲun
ńun
from_cause.PROX
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
xnuɥuk
xnujuk
hnuj-uk
PL.OBV-ACC
orm
orm
orm
and
mɤʑiðɤgɤɸtak
mɤɕiθɤkɤɸtak
mô-śi-zô-kôf-tak
OBV-PL-[IND]PST-CESS-make
tegradɯk
tekratɯk
te-krat-ûk.
SGV-city-ACC.
mɤɾɤnɯjbaber
mɤrɤnɯjpaper
Mo-ro-nuj-paper
OBV-SGV-[IND-PRS-IPFV]be-Babel
ɲoj
ɲoj
ńoj
from_cause.OBV
ɸot
ɸot
fot
[TRN]name[NOM]
tʷoɣnojmu
toxnojmu
to-hnoj-mu
SGV-OBV-GEN
ɲuŋ
ɲuŋ
ńug
because
mɯɾeðɤʔiβɯrɣaʔɯn
mɯreθɤiɸɯrxaɯn
mû-re-zô-if-ûr-haûn
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-CAUS-be_chaotic
hro
xro
hro
there
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
teβjeʝamɯk
teɸjeçamɯk
te-fješam-ûk
SGV-language-ACC
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
orm
orm
orm
and
muɾoðoʔuβuɾɶɸkʷɶr
muroθouɸurɶɸkɶr
mu-ro-zo-uf-ur-âfkâr
PROX-SGV-[IND]PST-PFV-CAUS-diffuse
umomon
umomon
um-omon
in_manner-be_far
hroʔuθ
xrouθ
hrouz
thence
ŋo
ŋo
go
at
ɕejdraʔɤk
ɕejtraɤk
śejtra-ôk
[TRN]land-DAT
ørðmy
ørθmy
êrz-mî
[TRN]Earth-GEN
shyðyɲ
sxyθyɲ
shî-zîń
PCP-[PRS-IPFV]be_whole
tjaɣwex
tjaxwex
tjahweh
SGV.Yahweh[NOM]
xnuɥuk]
xnujuk/
hnuj-uk.
PL.OBV-ACC.

'And the whole planet spoke one language, and it spoke with one tongue. And this discovery of a plain at the land of Shinar befell during their journeying from the east, and they dwelt there. And they spoke human to human, saying, "Come, let us make brick and burn it wholly," and they used brick as rock and mud as mortar. And they spoke, saying, "Come, let us make us a city and a tower whose top will extend up to the sky, and let us create us a name so that we will not scatter afar on the lands of the whole Earth." And Yahweh moved down so that this one would see the city and the tower, which the offspring of humans made. And Yahweh spoke, saying, "Behold, the humans are one, and they speak one language, and they begin doing this, and they would now be permitted any act that they would have thought to do. Come, let me move down and there make chaotic their language so that human to human would not understand the tongue." Yahweh scattered them herefore afar thence on the lands of the whole Earth, and they ceased making the city. Therefore its name is Babel, for Yahweh made chaotic there the language of the whole Earth, and Yahweh scattered them afar thence on the lands of the whole Earth.'