Existing translations to Gravgaln

Translation Original Gravgaln Interlinear? Translator
The Tower of Babel
And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
Bboeneugh. Êrthskleuv nivkh bbohhostoch' dlólzblîng vrra lî yéshblîngîn huegh. Bboeneugh. Hyumônmasîn strréhliuvñukquech' veulzhj'ê bboekêřhatsazhaghch' Shinarhj'ê ku khelkj'ê zheg bbosléuphatszemch' yûch' zheg. Lzammasîn bboghovqgaśch' hwekhtskleuvîn, “Jha! Dluevzemq kachavskleuvîn zheg rvazhzhehlq kachavholpîn gronskleuv zheg.” Lzammasîn bbodd'angch' kachavskleuvîn khlaqśangîn zheg jopskleuv smeqśang zheg. Lzammasîn bboghovqgaśch', “Jha! Mongvzaq zdrrêngskleuv lî hlonzhskleuv dzagblîng ngudj'ê. Lzammasîn llórkhméuq khroltskleuv lzamblîngîn ka tlashkhiuhliuvkróeshshkitrhovoñ nivkh Êrthholp nezh dzaghj'ê.” Nivqhrarghmas dzazgrazhhliuvch' skimmék zdrrêngbrall lî hlonzhbrall bhu bbomongch' Hyumônmasîn ku zhéungîn. Nivqrharghmas bboghovch', “Jha! Lzammasîn hhavrrakezhzhaghaqg zheg dlólzmas hhavrrakezhzhaghaqg zheg ka łuich' dd'askllêgêqg zheg. Rvalt lzamskleuvîn nékhkot'oqzhagharr mefholp bhu lzammasîn skômongzhagharr tselkholp. Jha! Hliuvhleuvq nga lihlźyakhañ róch' lzamhôrmîn ku dlólzskleuv ka lzamskleuvîn théuqollqgaśzhagarr hwekhtharm ku dlólzblîng.” Nivqrharghmas slihlhliuvgroenshkitrhovch' lzamskleuvîn Êrthj'ê zheg lzamskleuvîn nédzamongch' zdrrêngharm zheg. Ka khroltskleuv Babelśang guell Nivqrharghmas róch' bboelihlźyakhch' dlólzskleuv ku nivkh Êrthharm zheg Nivqrharghmas róch'hrov bboelihlhliuvgroenshkitrhovch' lzamskleuvîn nivkh Êrthj'ê zheg.
No Anonymous