Existing translations to Menxháo

Translation Original Menxháo Interlinear? Translator
Greeting
hello $
Hallá, ett-yó fí?
No Anonymous
The Tower of Babel
And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
Kaó hoi lê Múndo téugi únha língwa kaó únha tónga. Kaó yi phólligi no sen wálki wotín lê est, tén rhíwigen o unh polt in plántè nlé théu wuhn Sinar kaó, tha tén fágigen sen wohnerthéu. Kaó tén lusn diménchigen: "I-yó kaó, nets léwe-yó fagér brókes, es phochár kut. Kaó tén téugen brókes gi líta, es tugerér mit phanch. Kaó tén diménchigen: "I-yó, nets léwe-yó fagér únha wíya kaó, únh tor nhémen tohp soagé gyn hóte als lê heph kaó; nets léwe-yó fagér unh gróse lunomínomo nu netsn das, im nétres nè seuphóm trinkués pluzóm la khéda nlé Múndo". Kaó il Lórde katenítigi nu werhagér la wíya kaó lê tor fi ils amphántes nlés báus wiyafágigen. Kaó il Lórde diménchigi: "Werháge-wézre, tén hoi selén unh ğaméne humánh kaó tén hoi ton únha ğaméne língwa; déste ga lê ádlatè in sa fi tén kánen fagér kaó; horá yi nè seufí kapáble lus lewér opoetá." "I-yó, kateníta-nétres kaó sérmi-nétres il santíte in séna língwa phesá, tén nè lusn kanifí kuttentêzhár." Das, il Lórde Déus lus sáphligi o hoi pártas nlé Múndo kaó; tén léwigi in wiyafagér séna wíya. Das, lê tor séugi kallé Babel gifí, tha il Lórde sérmigi il santíte in hoi las língwas kaó wotín tha il Lórde lus séndigi pluzóm hoi la khéda nlé Múndo.
Yes Anonymous
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Hoi les humánhs chwáphen fértes kaó echwáles no diknátè kaó rhóts. Tén sápien ekút kaó tén ton konxhiénst kaó tén ton estár mitchwalkémen mit unh spirít in germánhtè ezalphaár.
Yes Anonymous