Existing translations to Svørgska

Translation Original Svørgska Interlinear? Translator
All your demands
All your demands will be met.
Allt av din demandna vill blar farn.
No Anonymous
Berlitzism
Is it a pencil? No, it is a window.
Är det än blæsztift? Nej, det är än fänster.
No Anonymous
Bottle-washing
Don't wash the bottle in the dishwasher
Vaþar inte Flasken i Dyþklänären.
No Anonymous
Cogito ergo sum
I think, therefore I am
Jag dänkar, så Jag är.
No Anonymous
Colorless green dreams
Colorless green dreams sleep furiously.
Kolourløsz, grån drämna slåpar firoiszlaj.
No Anonymous
Colorless green ideas
Colorless green ideas sleep furiously.
Kolourløsz grån gàdänkt slåpar firoiszlaj.
No Anonymous
Farewell
bye $
Tillvidarsånar.
No Anonymous
Fiat Lingua!
fiat lingua!
Dar Sprak vara!
No Anonymous
Fight linguistic extinction!
Fight linguistic extinction. Invent a language!
Kämpar lingustyk økstynktion. Farn än sprak!
No Anonymous
From the Egyptian Book of the Dead
I am yesterday, today and tomorrow, and I have the power to be born a second time. I am the divine hidden soul who created the Gods and gives sepulchral meals to the denizens of the deep, the place of the dead, and heaven... Hail, lord of the shrine that stands in the centre of the earth. He is I and I am he!
Jag är Jattadag, idag, okh imorgon, okh Jag har Puvøran till än tåkä tid gàbärnt vara. Jag är dyvyn gàhydt Sölan hvas farnt Gudanna okh gear søpilðrùl mälna till Dønyzønna av Dåpan, Plakan av Gàdætan, okh Himmelan... Haal, Lurdan av Þrynan tåt standar i Køntøran av Ärzan. Han är mej, okh Jag är hän.
No Anonymous
Grandfather and the Dragon
When my great-great-grandfather was a young man, he travelled out into the world. First he went west; there was only sand there. Then he went north; there was only snow there. Then he went east; there the mountains were too high and great-great-grandfather couldn't climb them. At last he decided to travel south, on foot, on horseback, by cart and by boat. In the south he saw the largest city in all the world.
Hvan min grät-grät-farfar / grät-grät-morfar var än jung man, han har itta Världan gàtravølt. Första han gårt väst; okh tår var bara sand. Tån han gårt nord; tår var bara snö. Tån han gårt äst; okh tår Berganna var akksa hygh okh grät-grät-farfar/grät-grät-farmor käld inte dom klymbar. Till last han har døkædt söder travølar, baj valkar, baj hursbakk, baj kart okk baj seglar. I Söderan han sånt grossäst stad i alla av Världan.
Yes Anonymous
Greeting
hello $
Goðan Dag, Hej, Hallå
No Anonymous
Happy birthday
Happy birthday!
Till din gàburntsdag
No Anonymous
I can eat glass
I can eat glass, it does not hurt me.
Jag kan glass månar, det hirtar mig inte.
No Anonymous
In Flanders fields
In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below. We are the Dead. Short days ago We lived, felt dawn, saw sunset glow, Loved and were loved, and now we lie In Flanders fields. Take up our quarrel with the foe: To you from failing hands we throw The torch; be yours to hold it high. If ye break faith with us who die We shall not sleep, though poppies grow In Flanders fields.
I Fældanna av Flanders Kåklikoanna bluvar mellan Krussanna, ruv baj ruv, det markar våri plak; okh i Skajan Larkanna sängar still bravlaj, flajar skarklaj vå Ginanna bøluv. Våra är Gàdætan. Þurt dagna agu våra liväka, fåläka davn, sånt sinsøtna gluvar, älskt okh var älskt, okh ny våra læar i Fældanna av Flanders Tar upp våri kämp vå Fuan: Från faalar händerna vi zruvar dig Turðan; Det är din, huldar det hygh. Yþ du kännar faaz vå våra hvas tött, vi vill slåpar inte, tåg Kåklikoanna gruvar pa Fældanna av Flanders.
No Anonymous
On knowing and not knowing
He who knows not and knows not he knows not He is a fool. Shun him. He who knows not and knows he knows not He is a student. Teach him. He who knows and knows not he knows He is asleep. Wake him. He who knows and knows he knows He is wise. Follow him.
Han hvas vet inte okh vet inte han vet inte är än fül. Þinar hän. Han hvas vet inte okh vet han vet inte är än lärgnarär. Täðar hän. Han hvas vet okh vet inte han ver slåpar. Vakar hän. Han hvas vet okh ver han vet är vys. Lärgnar från hän.
No Anonymous
On Tradition
Tradition is the old corrupting the young to please the dead.
Tradytion är Gamlan kurriptar Jungan till Gàtöttan pläsar.
No Anonymous
Pity
Let him be pitied, who thinks there is only one way to make a language.
Pytajar alla hvas tänkar tår är bara oss sätt till farn än sprak.
No Anonymous
The Rain Song
The Rain Song It is raining in the night in the desert It is raining My soul is peaceful. The raindrops are falling in the daytime on the leaves The raindrops are falling My heart lifts. The time of rain has come For a time in the mountains The time of rain has come My soul rejoices.
Raanan Sung Det raanar i Nyghtan i Døsørtan. Det raanar Min söl är fredig. Raandrupanna fjallar i dagtid på läfna Raandrupna fjallar min hjärt lyftar. Tidan av raan har kommt par än tid i Berganna Tidan av raan har kommt, min söl røjokøjar!
No Anonymous
We are humans
We are humans and we are from Earth.
Våra är man, okh våra är av Ärz.
No Anonymous
You keep using that word...
You keep using that word. I do not think it means what you think it means.
Du kåpar isar det vurd. Jag tänkar inte det mänar hvað du tänkar det mänar
No Anonymous
Genesis 11:1
1. And the whole earth was of one language, and of one speech.
Okn alla Ärzan äräkan dù oss sprak.
No Anonymous
CIV IV: Order 0
As you wish.
Ùs du vyþas.
No Anonymous
CIV IV: Order 1
Move out!
Muvøjar ät!
No Anonymous
CIV IV: Order 2
Certainly.
Kørtaanlaj.
No Anonymous
CIV IV: Order 3
We're on it.
Våra farar yð.
No Anonymous
CIV IV: Order 4
No problem.
Yð n'äran intä än prubløm.
No Anonymous
CIV IV: Order 5
Consider it done.
Du måsta kunsydøras tåt yð faräkan.
No Anonymous
CIV IV: Order 6
Very well.
Vøraj vøll.
No Anonymous
CIV IV: Order 7
On our way.
Våra kommar.
No Anonymous
CIV IV: Order 8
Let's get moving.
Våra måsta stùrtaga muvøjar.
No Anonymous
CIV IV: Order 9
You can count on us.
Du kas døpøndar på våri.
No Anonymous
CIV IV: Select 0
Reporting for duty.
Røpurtar par ditaj.
No Anonymous
CIV IV: Select 1
At your service.
Att din sørvykøj.
No Anonymous
CIV IV: Select 2
Tell me what to do.
Sandar mà hvað Jag måsta fara.
No Anonymous
CIV IV: Select 3
Awaiting your orders.
Vaatar par din urdørna!
No Anonymous
CIV IV: Select 4
Ready for action.
Rädaj par ùkton.
No Anonymous
CIV IV: Select 5
What's the plan?
Hvað är Plùnan
No Anonymous
CIV IV: Select 6
Yes?
Ja?
No Anonymous
CIV IV: Select 7
Your orders?
Din urdørna?
No Anonymous
CIV IV: Select 8
What do you need?
Hvað nådas-du?
No Anonymous
CIV IV: Select 9
All present and accounted for.
Alla är hår okh ùkköntäkar.
No Anonymous
Travelphrases 1
Where is my room?
Hvar är min rüm?
No Anonymous
Travelphrases 2
Where is the beach?
Hvar är Bäðan?
No Anonymous
Travelphrases 3
Where is the bar?
Hvar är Bùran?
No Anonymous
Travelphrases 4
Don't touch me there!
Töðar inte mig tår!
No Anonymous
#14: Wedding
PORTIONS OF THE MARRIAGE CEREMONY (PART 1) [Now the priest will give a golden chain that he has just blessed, to one of the candidates, and the candidate will place it on the neck of the other candidate, and recite after the priest:] I [name] bind myself to you [name] from this day forward, whether in times of happiness or sadness, whether in days (full) of sun or rain, in good health or bad, wealth or poverty, and we will set forth on the course of our new life, always bound and united in soul and body. Thus I pledge to you my love and honor forever. [And the other candidate will do and recite the same] (PART 2) [Now the priest will say:] Let us pray to/call upon/ the Spirits [And everyone in attendance will say or sing:] Father Sun, shine upon their life, Sky, be always clear, Earth and Rain, help them to grow, Sister Vuruna, illuminate their nights, Brother Lalap, let your behavior toward them be good, Mother Sea, be calm when they sail on your surface, Wind, inflate their sail(s) and cool their faces, Forest, give them shade and shelter, Rock Spirits, do not obstruct their path, Little (golden) chains made of love, bind them, All you Spirits and Cousins too, guide and bless them when they set forth on their course with faith and love. May it be so, verily, may it be so forever.
Purtionna av Helgatidskallan (Pjart 1) [Ny Præstan vill gear än gyllen ðaan det han har just gàbløsst, till oss av Kandydatanna, okh Kandydatan vill plakar det på Nøkkan av Naran kandydat, okh säjar nagh Præstan:] Jag, {namn}, byndar æ til dig, {namn}, från tås dag, huruvida i tidna av gladanøss eller salnøss, huruvida i dagna av söl eller raan, i bra hälz eller mal, välz eller puvørtaj, okh våra vill begynar på Körsan av våri ny liv, alltid böndt okh inytt i söl okh kropp. Su Jag plødgar till dig min älsk okh hunur förlara. [Okh Naran kandydat vill fart okh säjar Saman] (Pjart 2) [Ny Præastan vill sandar] Dar vi betar till Spyrytanna [Okh alla det är prøsønt vill sandar eller sängar;] Far Söl,
No Anonymous
LCC4 live relay
"The Disrespectful Goat" A beautiful woman was riding across a bridge when she was stopped by a goat. "O beautiful woman!" said the goat. "You please me. I wish to marry you." The woman laughed. "Why would you want to marry me? You don't even know my name." "Your name?" asked the goat. "I didn't ask about your name: I asked you to marry me. What is your answer?" "This is my answer," said the woman who sliced the goat's head off with her arakh. The goat's head, lying on the bank, then said, "So...is that a yes?"
"Na-røspøktfil-intä Guùtan" Än vakk frau rydøjþa ùkruss än brydgøj hvan hön arrätþan baj än guùt. "Å vakk frau!" Sandþan Guùtan, "Ni æ pläsøjar. Jag vyþa mùrrajar ni." Frauan làghäkan. "Hvag vannar-ni mùrrajar mà? Ni na lara knuvar intä min nùmøj!" "Nin nùmøj?" sandäkan Guùtan. "Jag n'ava ni gàùskt intä hvað ni hæssar: Jag ava ni gàùskt mùrrajar ni. "Tås är min ùnsvør," sandäkan Frauan okh hön avan Hädan dù Guùtan gàslykøjt vå hönnas Ùrùkh. Hädan dù Guùtan, lùajan på Bùnkan sandäkan "Su...är-tåt än Ja?"
No Anonymous
Yesterday's boys
The boys whom I saw yesterday were Karl and Jake
Pojkanna hvas Jag har gàsånt jaradag ärþar Karl okh Jàka
No Anonymous
Happy New Year!
Happy New Year!
Glada Nøv Jahr
No Anonymous
Merry Christmas!
Merry Christmas!
Glada Helgdag
No Anonymous
Being specific: nouns
my friends my best friends one of my best friends 3 of my best friends some of my best friends most of my best friends all of my best friends a funny man a very funny man the funniest man of all 3 shirts 3 clean shirts the cleanest 3 shirts the newest 2 of the clean shirts the newest 2 of the 3 clean shirts the first question the first 3 questions the third question the last of the questions
Min vän Min bøst vän Oss av min bøst vänna 3 av min bøst vänna Frästi av min bøst vänna Must av min bøst vänna Alla av min bøst vänna än spassaj man än trevligt spassaj man Spassästan Man av alla 3 þyrt 3 klän þyrtna klänäst 3 Þyrtanna nøväst 2 av klän Þyrtanna nøväst 2 av 3 klän Þyrtanna Förstan fråga Föstan 3 frågna Zråkän fråga Lastan av Fråganna
No Anonymous
Emma
Emma
Ämma
No Anonymous
Jacob
Jacob
Jakob
No Anonymous
James
James
Jàms
No Anonymous
Leon
Leon
Lion
No Anonymous
Mary
Mary
Märi
No Anonymous
Mia
Mia
Mia
No Anonymous
Oliver
Oliver
Olljivär
No Anonymous
Olivia
Olivia
Olljivia
No Anonymous
1HGT: #1
The apple is red.
Ùppløjan är Rot.
No Anonymous
1HGT: #2
It is John’s apple.
Yð är Ùppløjan dù John.
No Anonymous
1HGT: #3
I give John the apple.
Jag gyvøja John Ùppløjan.
No Anonymous
1HGT: #5
He gives it to John.
Han gyvøjan yð att John.
No Anonymous
1HGT: #6
She gives it to him.
Hön gyvøjan yð att hän.
No Anonymous
1HGT: must
I must give it to him.
Jag måsta yð gyvøja att hän.
No Anonymous
1HGT: negative #3
I don't give John the apple.
Ja na gyvøja intä Ùppløjan att John.
No Anonymous
1HGT: past
He has given it to John.
Han avan yð gàgyvøj att John!
No Anonymous
1HGT: want
I want to give it to her.
Jag vanna gyvøjar yð att hon.
No Anonymous
My hovercraft is full of eels
My hovercraft is full of eels.
Min huvørarkrùft äran fill dù ålna.
No Anonymous
Scripts
Hello #conlang, this is my careful writing and this is my scribble note taking script.
Goðan dag Svørgska, tås är min kùrøfil gàskræbt, okh tås är min skrybbløj nutøjna takkan skrypt.
No Anonymous